Pirkimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO "ŽUVAINĖ" PARDUOTUVĖJE INTERNETE TAISYKLĖS
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi Žuvainė parduotuve internete www.zuvaine.lt (toliau – „ŽUVAINĖ parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka ŽUVAINĖ parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi ŽUVAINĖ parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. ŽUVAINĖ parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio, susijusiems su verslu ar profesija, poreikiais tenkinti.
1.3. ŽUVAINĖ parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas „Žuvainė" (toliau – „Pardavėjas”). ŽUVAINĖ parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.
1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis ŽUVAINĖ parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis ŽUVAINĖ parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis ŽUVAINĖ parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę ŽUVAINĖ parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti ŽUVAINĖ parduotuvėje.
1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia ŽUVAINĖ parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą ŽUVAINĖ parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių ŽUVAINĖ parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių ŽUVAINĖ parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant ŽUVAINĖ parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į ŽUVAINĖ parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.
1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi ŽUVAINĖ parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas ŽUVAINĖ parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti ŽUVAINĖ parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
1.12. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.
1.13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti ŽUVAINĖ parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
1.14. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip pardavėjas yra įgaliotas parduotuvėje ŽUVAINĖ organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.
2.  Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis ŽUVAINĖ parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti ŽUVAINĖ parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės gali pateikia juridinio asmens pavadinimą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis ŽUVAINĖ parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs ŽUVAINĖ parduotuvėje. 
2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie ŽUVAINĖ parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie ŽUVAINĖ parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei ŽUVAINĖ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie ŽUVAINĖ parduotuvės sistemos skiltyje „Mano paskyra“. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie ŽUVAINĖ parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. 
2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis ŽUVAINĖ parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis ŽUVAINĖ parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.
2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant ŽUVAINĖ parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.
2.9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.10. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, registracijos anketoje turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
2.11. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos ŽUVAINĖ parduotuvėje metu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.
2.12. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.
3.  Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
3.1. Prekių kainos ŽUVAINĖ parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais ir Litais su PVM. Nuo 2015 m. liepos 1 d. prekių kainos bus nurodomos tik Eurais su PVM, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktai numatys kitokius prekių kainų nurodymo reikalavimus. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis ŽUVAINĖ parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad, jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas grynais arba į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes per elektroninės bankininkystės sistemą arba kuri yra susieta su debetine ar kreditine kortele, kuri buvo panaudota atsiskaitant už prekes (toliau – „Pirkėjo sąskaita“), ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.
3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes grynais pinigais prekių atsiėmimo vietoje arba išankstiniu bankiniu pavedimu, pervesdamas pinigus į ŽUVAINĖ banko sąskaitą.
3.4. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti prekių pristatymo ar atsiėmimo momentu. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.
3.5. Sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 7 (septynias) darbo dienas po prekių pristatymo.
4. Prekių komplektavimas ir pristatymas
4.1. ŽUVAINĖ parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Vilniaus miesto ir užmiesčio teritorijoje, nustatytoje vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Atskirais atvejai prekės gali būti pristatytos ir Vilniaus rajono ribose, tačiau apie tai būtina iš anksto susitarti su Pardavėju. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas ŽUVAINĖ parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių ŽUVAINĖ parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma ŽUVAINĖ parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.
4.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį. 
4.5. Pinigai, jeigu buvo apmokėta išankstiniu pavedimu, už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas prekes sumokami Pirkėjui grynais arba pervedami į sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos ŽUVAINĖ parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.
4.7. Tuo atveju, kai Pirkėjo ŽUVAINĖ parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis ŽUVAINĖ parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas gali to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles) ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.
4.9. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
4.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.11. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
4.12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).
5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
5.1. Visų ŽUVAINĖ parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad ŽUVAINĖ parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
5.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantinėse kortelėse (talonuose).
5.4.   Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
5.5. Pardavėjas nesuteikia prekių kokybės garantijos, kurią pagal įstatymus privalo suteikti prekės gamintojas. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreips Pirkėją į kitą už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį ir suteiks kitą informaciją, reikalingą Pirkėjui tinkamai pasinaudoti prekei suteikiama kokybės garantija.
5.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ŽUVAINĖ parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu adresu info@zuvaine.lt.
6.2. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
6.2.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
6.2.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
6.2.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose; taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
6.3. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.4. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui – iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu (info@zuvaine.lt) arba telefonu (8 621 31717). Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam pardavėjo atstovui.
6.5. Grąžinant ar keičiant ŽUVAINĖ parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
6.6. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentus ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
6.7. Už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos.
6.8. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.
7. Apsikeitimas informacija
7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@zuvaine.lt) ar telefonu (8 621 31717).
8.  Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

© 2014 Visos teisės saugomos. Web solution JLs